Riksdagsskrivelse 2013/14:115

Riksdagsskrivelse 2013/14:115

Riksdagsskrivelse 2013/14:115

Regeringen

Miljödepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:112 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2013/14:113 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2013/14:114 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2013/14:116 till Finansdepartementet