Riksdagsskrivelse 2013/14:11

Riksdagsskrivelse 2013/14:11

Riksdagsskrivelse 2013/14:11

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU3 Studiemedel i en globaliserad värld får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 oktober 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson