Riksdagsskrivelse 2013/14:121

Riksdagsskrivelse 2013/14:121

Riksdagsskrivelse 2013/14:121

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:120 till Socialdepartementet