Riksdagsskrivelse 2013/14:127

Riksdagsskrivelse 2013/14:127

Riksdagsskrivelse 2013/14:127

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:128 till Riksrevisionen