Riksdagsskrivelse 2013/14:179

Riksdagsskrivelse 2013/14:179

Riksdagsskrivelse 2013/14:179

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU10 Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 mars 2014

Per Westerberg

Annalena Hanell