Riksdagsskrivelse 2013/14:19

Riksdagsskrivelse 2013/14:19

Riksdagsskrivelse 2013/14:19

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU5 Minskade krav på dokumentation i skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 oktober 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson