Riksdagsskrivelse 2013/14:224

Riksdagsskrivelse 2013/14:224

Riksdagsskrivelse 2013/14:224

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU19 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 april 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson