Riksdagsskrivelse 2013/14:225

Riksdagsskrivelse 2013/14:225

Riksdagsskrivelse 2013/14:225

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU21 Ett stärkt föräldrastöd – för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 april 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson