Riksdagsskrivelse 2013/14:226

Riksdagsskrivelse 2013/14:226

Riksdagsskrivelse 2013/14:226

Regeringen

Landsbygdsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU21 Livsmedelspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson