Riksdagsskrivelse 2013/14:250

Riksdagsskrivelse 2013/14:250

Riksdagsskrivelse 2013/14:250

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU29 Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson