Riksdagsskrivelse 2013/14:291

Riksdagsskrivelse 2013/14:291

Riksdagsskrivelse 2013/14:291

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU19 Tid för undervisning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson