Riksdagsskrivelse 2013/14:309

Riksdagsskrivelse 2013/14:309

Riksdagsskrivelse 2013/14:309

Regeringen

Landsbygdsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU22 Ny lag om virkesmätning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson