Riksdagsskrivelse 2013/14:315

Riksdagsskrivelse 2013/14:315

Riksdagsskrivelse 2013/14:315

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU20 Gymnasieingenjörsutbildning – ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson