Riksdagsskrivelse 2013/14:350

Riksdagsskrivelse 2013/14:350

Riksdagsskrivelse 2013/14:350

Riksdagens ansvarsnämnd1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU43 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:344 till Valprövningsnämnden Riksdagsskrivelse 2013/14:345 till Riksdagens överklagandenämnd Riksdagsskrivelse 2013/14:346 till Riksdagens arvodesnämnd Riksdagsskrivelse 2013/14:347 till Statsrådsarvodesnämnden

Riksdagsskrivelse 2013/14:348 till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Riksdagsskrivelse 2013/14:349 till Partibidragsnämnden