Riksdagsskrivelse 2014/15:264

Riksdagsskrivelse 2014/15:264

Riksdagsskrivelse 2014/15:264

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU15 En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson