Riksdagsskrivelse 2015/16:110

Riksdagsskrivelse 2015/16:110

Riksdagsskrivelse 2015/16:110

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson