Riksdagsskrivelse 2015/16:113

Riksdagsskrivelse 2015/16:113

Riksdagsskrivelse 2015/16:113

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson