Riksdagsskrivelse 2015/16:150

Riksdagsskrivelse 2015/16:150

Riksdagsskrivelse 2015/16:150

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 mars 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson