Riksdagsskrivelse 2015/16:256

Riksdagsskrivelse 2015/16:256

Riksdagsskrivelse 2015/16:256

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU21 Ytterligare undervisningstid i matematik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson