Riksdagsskrivelse 2016/17:162

Riksdagsskrivelse 2016/17:162

Riksdagsskrivelse 2016/17:162

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU20 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 mars 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson