Riksdagsskrivelse 2016/17:346

Riksdagsskrivelse 2016/17:346

Riksdagsskrivelse 2016/17:346

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU19 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson