Riksdagsskrivelse 2017/18:122

Riksdagsskrivelse 2017/18:122

Riksdagsskrivelse 2017/18:122

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 december 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson