Riksdagsskrivelse 2017/18:125

Riksdagsskrivelse 2017/18:125

Riksdagsskrivelse 2017/18:125

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson