Riksdagsskrivelse 2017/18:202

Riksdagsskrivelse 2017/18:202

Riksdagsskrivelse 2017/18:202

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU12 Skatteförfarande får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 13 under punkt 12, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 mars 2018

Björn Söder

Claes Mårtensson