Riksdagsskrivelse 2017/18:242

Riksdagsskrivelse 2017/18:242

Riksdagsskrivelse 2017/18:242

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU3 Civila samhället inklusive trossamfund får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson