Riksdagsskrivelse 2017/18:252

Riksdagsskrivelse 2017/18:252

Riksdagsskrivelse 2017/18:252

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU21 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson