Riksdagsskrivelse 2017/18:258

Riksdagsskrivelse 2017/18:258

Riksdagsskrivelse 2017/18:258

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU21 Bemyndigande i terrängkörningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson