Riksdagsskrivelse 2017/18:364

Riksdagsskrivelse 2017/18:364

Riksdagsskrivelse 2017/18:364

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU23 Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson