Riksdagsskrivelse 2017/18:376

Riksdagsskrivelse 2017/18:376

Riksdagsskrivelse 2017/18:376

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU15 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson