Riksdagsskrivelse 2017/18:380

Riksdagsskrivelse 2017/18:380

Riksdagsskrivelse 2017/18:380

Riksrevisionen1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU24 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2017/18:379 till Riksbankens jubileumsfond