Riksdagsskrivelse 2017/18:381

Riksdagsskrivelse 2017/18:381

Riksdagsskrivelse 2017/18:381

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU29 Myndighetskapital vid universitet och högskolor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson