Riksdagsskrivelse 2017/18:402

Riksdagsskrivelse 2017/18:402

Riksdagsskrivelse 2017/18:402

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU23 Invasiva främmande arter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson