Riksdagsskrivelse 2017/18:440

Riksdagsskrivelse 2017/18:440

Riksdagsskrivelse 2017/18:440

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU22 Klimatpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson