Riksdagsskrivelse 2017/18:78

Riksdagsskrivelse 2017/18:78

Riksdagsskrivelse 2017/18:78

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 november 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson