Riksdagsskrivelse 2018/19:104

Riksdagsskrivelse 2018/19:104

Riksdagsskrivelse 2018/19:104

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson