Riksdagsskrivelse 2018/19:105

Riksdagsskrivelse 2018/19:105

Riksdagsskrivelse 2018/19:105

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson