Riksdagsskrivelse 2018/19:125

Riksdagsskrivelse 2018/19:125

Riksdagsskrivelse 2018/19:125

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU16 Rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson