Riksdagsskrivelse 2018/19:130

Riksdagsskrivelse 2018/19:130

Riksdagsskrivelse 2018/19:130

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU4 En ny kustbevakningslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson