Riksdagsskrivelse 2018/19:139

Riksdagsskrivelse 2018/19:139

Riksdagsskrivelse 2018/19:139

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU6 Lärosätenas lokalförsörjning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson