Riksdagsskrivelse 2018/19:142

Riksdagsskrivelse 2018/19:142

Riksdagsskrivelse 2018/19:142

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU5 Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i Förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson