Riksdagsskrivelse 2018/19:144

Riksdagsskrivelse 2018/19:144

Riksdagsskrivelse 2018/19:144

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU32 Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson