Riksdagsskrivelse 2018/19:146

Riksdagsskrivelse 2018/19:146

Riksdagsskrivelse 2018/19:146

Regeringen

Miljö- och energidepartementet1

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU8 Skyddet av värdefull skog får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 27 under punkt 20, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:147 till Näringsdepartementet