Riksdagsskrivelse 2018/19:151

Riksdagsskrivelse 2018/19:151

Riksdagsskrivelse 2018/19:151

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU17 Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson