Riksdagsskrivelse 2018/19:152

Riksdagsskrivelse 2018/19:152

Riksdagsskrivelse 2018/19:152

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU9 Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson