Riksdagsskrivelse 2018/19:153

Riksdagsskrivelse 2018/19:153

Riksdagsskrivelse 2018/19:153

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU15 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson