Riksdagsskrivelse 2018/19:154

Riksdagsskrivelse 2018/19:154

Riksdagsskrivelse 2018/19:154

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson