Riksdagsskrivelse 2018/19:155

Riksdagsskrivelse 2018/19:155

Riksdagsskrivelse 2018/19:155

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson