Riksdagsskrivelse 2018/19:171

Riksdagsskrivelse 2018/19:171

Riksdagsskrivelse 2018/19:171

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU11 Gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson