Riksdagsskrivelse 2018/19:173

Riksdagsskrivelse 2018/19:173

Riksdagsskrivelse 2018/19:173

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:172 till Miljödepartementet