Riksdagsskrivelse 2018/19:178

Riksdagsskrivelse 2018/19:178

Riksdagsskrivelse 2018/19:178

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU23 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson